Sustainability

CSR
เรามีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า ในการตอบแทนและสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นให้กับชุมชนที่เราดำเนินงานอยู่ด้วย จากการดำเนินงานกว่าสองทศวรรษ เราได้ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของครอบครัวและชุมชนอย่างมาก ดังนั้นเราจึงมุ่งเน้นถึงการพัฒนาการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งกับมนุษย์และธรรมชาติ นอกจากนี้ โอกาสในการจ้างงานที่เราสร้างขึ้น ทำให้ชาวบ้านในภูมิภาคสามารถสร้างรายได้ ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่พวกเขา สุดท้ายนี้ เรายังมีความภาคภูมิใจ ในการมีส่วนร่วมจัดโครงการส่งเสริมทางด้านวัฒนธรรม การศึกษา และการกุศลอีกหลากหลายโครงการ